HomeBestel snelBestelprocedureVerzending
Over Rocbo Contact Downloads        Nederlands Deutsch English
Privacy verklaring


Doel Gegevensvastlegging

Uw bedrijfs- en contactpersoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Rocbo.
Bent u een (potentiŽle) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een
bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiŽnt te kunnen
communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent u een (potentiŽle) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij
inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen
toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiŽnt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst en risicobeheer en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie waaronder het
gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Rocbo. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u dit ons laten weten via e-mail aan de info@rocbo.nl of telefoon +31-(0)23-5256904.
Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Welke gegevens bewaren wij van u?
U heeft uw gegevens zelf vrijwillig aan ons gegeven. Wellicht door het invullen van een bestelformulier op onze website, door telefonisch of per e-mail uw informatie te hebben
verstrekt of door het weggeven van uw visitekaartje aan ons.
Wij bewaren de door u gegeven bedrijfsgegevens, maar ook uw contactpersoonsgegevens. Onder persoonsgegevens vallen uw NAW-gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadressen
en eventueel ook een bankrekeningnummer. Wij verzamelen verder geen bijzondere persoonsgegevens van u.

Doorgifte aan derden
Uw gegevens worden uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken deze gegevens alleen waarvoor dit aan ons
is doorgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden indien hier toestemming voor is verleend.
Deze toestemming is ten allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciŽle e-mail campagne die u van Rocbo ontvangt. U kunt dit ook
via telefoon of e-mail aan onze afdeling relatiebeheer meedelen op info@rocbo.nl.
Uw gegevens worden uitsluitend intern gebruikt door Rocbo en worden nooit voor commercieel gebruik verstrekt en/of verkocht aan derden.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Rocbo bewaart alle bedrijfs- en contactpersoonsinformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en service doeleinden.
Als u ons via onze site uw postadres of telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailingen en catalogi van ons ontvangen. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u hiervoor
contact opnemen met de afdeling relatiebeheer op het hierboven vermelde adres.
Mocht in verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen,
materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren dan hebben we daar persoonlijk contact over voordat wij uw gegevens aan derden verstrekken.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Tenzij de wet ons een langere termijn voorschrijft. Het is voor u ten allen tijde mogelijk om de gegevens in te zien en/of te wijzigen.

Cookies
Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om
informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.
Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst.
Rocbo bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren
om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens
of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
De mogelijkheid hiertoe wordt online geboden als u als ingelogde gebruiker onze website bezoekt.
U kunt deze wijzigingen van uw klantinformatie uiteraard ook telefonisch of via e-mail aan ons verstrekken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw
gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.
Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich tot ons wenden door ons een email te sturen. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw
persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Voor reacties op ons privacy beleid of wijziging en/of inzage van uw gegevens kunt u terecht bij de afdeling relatiebeheer.
Bereikbaar per:
email: info@rocbo.nl
Tel. : +31-(0)23-5256904
Fax : +31-(0)23-5261410

Rocbo Boortechniek BV
Nijverheidsweg 48
2031 CP Haarlem
www.rocbo.nl
KvK-nummer: 34342691
BTW-nummer: NL820855790B01